Odluka o grobljima

Odluka o grobljima

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/98 i 50/12) i članka 37.Statuta Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/09, 28/10, 27/12, 14/13), Gradsko vijeće Grada Čabra na sjednici održanoj 05. ožujka 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o grobljima

 

  1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju:

- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba,

- uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

- održavanje groblja i uklanjanje otpada,

- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

 

Članak 2.

Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i u pravilu prateće građevine (mrtvačnice).

Groblje se sastoji od unutrašnjeg prostora (površine za ukop, staze i dr.) i vanjskog prostora (prometne površine, parkiralište i dr.).

 

Članak 3.

Groblja na području grada Čabra su groblja u Čabru, Gerovu, Prezidu, Tršću, Plešcima i Hribu, a koja se, u odnosu na površinu koju zauzimaju, svrstavaju u mala groblja.

Prostor groblja i prateće građevine groblja Čabar su: površine za ukop, glavne staze, mrtvačnica s manjim parkiralištem, prilazni put do glavnog ulaza, sporedni put s prostorom za postavu posuda za otpad; Prostor groblja i prateće građevine groblja Gerovo su: površine za ukop, glavne staze, mrtvačnica s parkiralištem, prilazni put do glavnog ulaza, sporedni prilaz iz Snježničke ul., površina za parkiranje vozila; Prostor groblja i prateće građevine groblja Prezid su: površine za ukop, glavne staze, dva odijeljena pješačka pristupa, mrtvačnica s parkiralištem i prilaznom cestom, kapelica; Prostor groblja i prateće građevine groblja Tršće su: površine za ukop, glavne staze, mrtvačnica s parkiralištem, kolni i pješački prilaz; Prostor groblja i prateće građevine groblja Plešce su: površine za ukop, glavna staza, mrtvačnica s parkiralištem, pješački prilaz stepenicama; Prostor groblja i prateće građevine groblja Hrib su: površine za ukop, glavne travnate staze i mrtvačnica.

 

Članak 4.

Groblja iz čl. 3. ove Odluke su komunalni objekti u vlasništvu Grada Čabra.

 

Članak 5.

Grobljima iz članka 3. ove Odluke upravlja Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. za komunalne djelatnosti, Čabar, Trg kralja Tomislava 9 (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

 

Članak 6.

Na grobljima iz članka 3. ove Odluke, u pravilu, ukapaju se umrli koji su imali prebivalište na području Grada Čabra. Umrlog se može ukopati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osoba koja je dužna skrbiti o njegovu ukopu.

 

 

  1. DODJELJIVANJE I USTUPANJE GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 7.

Grobna mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se grobovi i grobnice namijenjene za ukop umrlih osoba te grobovi i grobnice za urne. Grobovi mogu biti pojedinačni ili obiteljski za ukop dvaju ili više pokojnika.

Korisnikom grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se osobe kojima je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem.

Osoba koja je do dana stupanja na snagu ove Odluke imala sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, račun ili neki drugi pravno valjani akt, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru ili drugom aktu.

Članak 8.

Parcela grobnog mjesta i grobnice ima bruto i neto površinu.

Neto površina grobnog mjesta je parcela groba s okvirom. Neto dimenzija groba iznosi 80 x 200 cm koja predstavlja veličinu same ukopne jame. Širina okvira iznosi najmanje 10 cm. Neto dimenzija grobnice za urne je 50 x 50 cm.

Bruto površina grobnog mjesta je neto površina grobnog mjesta uvećana za površinu pripadajućeg nogostupa. Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najmanje 120-150 x 250-300 cm.

Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) koja se izgrađuje od nepropusnog betona u jednom stupcu iznosi najmanje 90 x 230 cm, u dva stupca najmanje 150 x 230 cm, a u tri stupca najmanje 220 x 230 cm.

Članak 9.

Dubina ukopnog mjesta u zemljanim grobovima iznosi 180 cm. Iznad lijesa treba osigurati najmanje 0,80 m zemlje.

Članak 10.

Grobno mjesto se označuje brojem koji se u pravilu postavlja na stražnjoj strani nadgrobnog spomenika.

Članak 11.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom upravnom tijelu Grada Čabra.

Kod dodjele grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada Upravi groblja.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu Upravi groblja.

 

Članak 12.

Grobna mjesta dodjeljuje Uprava groblja prema raspoloživim mjestima i prema Položajnom planu grobova i na način da se u najvećoj mjeri nastoji udovoljiti želji korisnika.

Članak 13.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je dano pravo na korištenje (u nastavku teksta: korisnik groba) i članovi njezine obitelji.

Članom obitelji pokojnika iz prethodnog stavka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, roditelji, skrbnici, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Korisnik groba može pismenom izjavom dopustiti privremeni ukop i drugim osobama.

Uprava groblja neće dozvoliti ukop ukoliko korisnik grobnog mjesta nema podmirena dospjela potraživanja po osnovi grobne naknade.

 

Članak 14.

Nakon smrti korisnika groba korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Nasljednici su dužni pravomoćno rješenje o nasljeđivanju dostaviti Upravi groblja radi upisa nasljednika u grobni očevidnik.

Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju grobnog mjesta u njega se mogu ukapati osobe koje su u trenutku smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji.

Članak 15.

Korisnik groba može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta trećim osobama bez naknade.

Osobe koje steknu pravo korištenja grobnog mjesta dužne su javnobilježnički ovjereni ugovor dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme odnosno uređaja groba, koji su izgrađeni na grobnom mjestu, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor upravi groblja priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 16.

Uprava groblja će na zahtjev stranke i na temelju ugovora o ustupanju ili rješenja o nasljeđivanju izvršiti promjenu podataka o korisnicima u grobnom očevidniku te o tome donijeti rješenje.

Članak 17.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenju grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Eventualne troškove premještanja posmrtnih ostataka u grobno mjesto nakon okončanja spora snosi korisnik grobnog mjesta ili nasljednici preminulog.

 

Članak 18.

Za ustupanje prava korištenja grobnog mjesta i za privremeni ukop osoba koje se, u smislu ove odluke, ne smatraju članovima obitelji korisnika groba, potrebna je suglasnost svih korisnika groba.

Članak 19.

Opći grobovi su grobovi za koje nije uplaćena naknada za korištenje i nije izdano rješenje o dodjeli.

U opće grobove ukapaju se osobe koje nemaju osigurano grobno mjesto za ukop.

Uprava groblja odredit će opće polje, ili prema ukazanoj potrebi, samo opće grobove, u koje će se ukapati umrle osobe koje su imale prebivalište na području grada Čabra, a koje nisu bile korisnici grobnog mjesta u smislu ove Odluke, niti su bile upisane u grobni očevidnik kao osobe koje imaju pravo ukopa u grobno mjesto te nemaju obitelj ili srodnike koji bi bili dužni osigurati mjesto za ukop pokojnika.

Umrle osobe iz prethodnog stavka pokopat će se u opći grob te grobno mjesto prikladno označiti o trošku Grada Čabra.

Eventualni nasljednici osoba iz stavka 3. ovog članka ne stječu pravo korištenja grobnog mjesta u koje su ove osobe ukopane.

 

Članak 20.

Popunjeno grobno mjesto na općem polju (ili općem grobu) može se prekopati nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, a ostaci preminulih osoba premjestit će se u posebno određeno grobno mjesto, o trošku Grada Čabra.

Općim grobovima nakon isteka roka iz prethodnog stavka, Uprava groblja slobodno raspolaže za prekop.

Prije prekopa Uprava groblja je dužna sva obilježja i druge predmete ukloniti s grobnih mjesta.

Prekop grobnih mjesta na općem polju i iskop umrlih odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) obavlja Uprava groblja u skladu s pozitivnim propisima.

Popunjenim grobnim mjestom na općem polju smatra se ono u koje je ukopana jedna osoba.

 

Članak 21.

Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena deset godina smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

 

Članak 22.

Obavijest o namjeri prekopa općeg ili napuštenog groba i grobnice Uprava groblja će dostaviti korisniku grobnog mjesta najmanje tri mjeseca prije prekopa.

Ukoliko korisnik grobnog mjesta nije poznat, prekop se vrši bez obavještavanja.

Nakon prekopa posmrtni ostaci umrlog se prenose u zajedničko grobno mjesto navedeno u članku 20. ove Odluke ili po želji obitelji umrlog u drugi grob.

 

III. VREMENSKI RAZMACI UKOPA

Članak 23.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa.

Iznimno, ukop članova obitelji može se obaviti prije isteka 15 godina od posljednjeg ukopa, ali pod uvjetom da se kod zemljanih grobova mora osigurati 0,80 m zemlje iznad lijesa.

U grobna mjesta može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

 

IV. UKOP NEPOZNATIH OSOBA

Članak 24.

Ukop nepoznate osobe izvršit će Uprava groblja u grobno mjesto koje se prema ovoj Odluci smatra općim grobom. Nepoznate osobe ukapaju se u grobno mjesto na općem polju na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom dostupne podatke (dob, spol, datum smrti).

Uprava groblja dužna je grob iz stavka 1. ovoga članka urediti i održavati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

Troškove ukopa nepoznate osobe snosi Grad Čabar.

 

V. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 25.

Uprava groblja dužna je upravljati grobljem pažnjom dobroga gospodara i na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlima.

 

Članak 26.

Uprava groblja dužna je voditi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba, te registar umrlih osoba, za svako groblje posebno, s podacima o grobnicama i grobnicama urni, grobovima i grobovima za urne, korisnicima grobova i grobnica za urne, te uzroku smrti, kao i voditi i donositi ostale akte predviđene pozitivnim zakonskim propisima.

Sastavni dio grobnog očevidnika je položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Grobni očevidnik, registar umrlih osoba i položajni plan grobnih mjesta i grobnica moraju se pohraniti i trajno čuvati.

 

Članak 27.

Uprava groblja obavlja sljedeće aktivnosti:

- utvrđuje raspored grobnih mjesta,

- dodjeljuje grobna mjesta na korištenje,

- vrši naplatu godišnje grobne naknade,

- predlaže godišnji program održavanja groblja,

- vodi brigu o uređenju, održavanju i rekonstrukciji groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima,

- vodi brigu o održavanju pratećih građevina i komunalne infrastrukture,

- vodi grobnu evidenciju,

- vodi obračun te predlaže gradonačelniku cjenik, odnosno visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i godišnju visinu naknade za korištenje grobnih mjesta,

- obavlja ostale poslove po nalogu gradonačelnika

Članak 28.

Uprava groblja dužna je pravodobno obavijestiti Grad Čabar radi poduzimanja odgovarajućih mjera kako bi se osigurala slobodna grobna mjesta.

Ako nema prostora na groblju, Uprava groblja predlaže Gradu Čabru rekonstrukciju, odnosno proširenja postojećeg ili gradnju novoga groblja.

Članak 29.

Uprava groblja vodi posebnu brigu o dijelovima groblja odnosno grobovima:

- koji su posebnom odlukom proglašeni grobovima od kulturno-povijesnog značaja

- boraca državljana Republike Hrvatske poginulih u ratovima

- spomen grobnicama

Grobovi iz stavka 1. ovog članka ne mogu se prekopati, ni dodijeliti na korištenje, niti im se može mijenjati izgled bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Grada Čabra.

Troškove za njihovo održavanje snosi Grad Čabar.

 

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 30.

Uprava groblja vodi brigu o održavanju groblja i uklanjanju otpada s groblja na temelju godišnjeg programa održavanja kojeg donosi Grad Čabar.

Groblja se moraju uređivati i održavati u skladu s higijensko-sanitarnim uvjetima.

Održavanje groblja podrazumijeva poslove održavanja ograđenog prostora zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnice i drugih objekata pripadajućih groblju, na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama.

Članak 31.

Održavanje groblja obavlja pravna osoba koja upravlja grobljem.

Održavanje groblja provodi se sukladno potrebama iskazanim u godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće Grada Čabra.

Članak 32.

Poslovi održavanja groblja obavljaju se na način i u svrhu održavanja groblja urednim i primjerenim njegovoj namjeni, a mogu biti redovni i pojačani.

Redovni poslovi održavanja groblja su:

- košenje,

- orezivanje stabala i niskog raslinja te ukrasnog bilja,

- održavanje zelenila,

- čišćenje staza, prilaznih putova i okoliša od otpada,

- čišćenje snijega u zimskim uvjetima sa staza, stepeništa te prilaza grobljima i posudama za otpad,

- bojanje mrtvačnica,

- bravarski, vodoinstalacijski, krovopokrivački, elektro i dr. radovi održavanja zgrada mrtvačnica, ograda, ulaza i sl.,

- skupljanje i odlaganje otpada;

- montaža i održavanje oglasnih ploča.

Poslovi pojačanog održavanja su:

- sanacija i dogradnja ogradnih i unutarnjih zidova groblja,

- proširenje polja za ukop s izradom okvira,

- dogradnja i uređenje okoliša mrtvačnica,

- uređenje glavnih staza između grobnih polja,

- postava javne rasvjete na grobljima,

- postavljanje vodovodnih instalacija i česmi,

 

Članak 33.

Poslovi održavanja obavljaju se prema popisu radova i cjeniku radova koji donosi Uprava groblja uz prethodno pribavljenu suglasnost gradonačelnika.

 

Članak 34.

Uprava groblja dužna je osigurati prostor na svim grobljima za postavu najmanje dva kontejnera od 1.100 litara za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

 

Članak 35.

Odvoz otpada sa groblja vrši se jedanput u tjednu. Iznimno se obavlja pojačani odvoz prije ili poslije Dana mrtvih kada se skupljaju veće količine otpada. O pojačanom odvozu odlučuje Uprava groblja.

Članak 36.

Korisnici grobnih mjesta i grobnica dužni su održavati bruto površinu grobnog mjesta ili grobnice koje koriste na primjeren način te održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta.

Članak 37.

O obliku i načinu uređenja grobnog mjesta odlučuje korisnik grobnog mjesta.

Nadgrobni spomenici koji se postavljaju od trajnog materijala, moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.

Članak 38.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom koja može biti predmet ustupanja ili prijenosa vlasništva. U slučaju prijenosa vlasništva, primjerak ugovora i dokaz o uplaćenom porezu na promet nekretnina dostavlja se Upravi groblja.

Članak 39.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika, načina izvedbe i radova na groblju.

Članak 40.

Za izgradnju grobnica koje imaju graditeljsku vrijednost uprava groblja može propisati posebne uvjete izgradnje uz prethodno pribavljenu suglasnost gradonačelnika grada Čabra.

Članak 41.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave i uz suglasnost Uprave groblja i plaćanja troškova koja će ista imati u svezi s tim.

Članak 42.

Pri izvođenju radova izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a osobito:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju. Radovi se u pravilu izvode u radne dane, odnosno kada to odredi pravna osoba koja upravlja grobljem,

- građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova,

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,

- za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova mogu se koristiti samo oni putovi koje odredi Uprava groblja,

- korištenje strujnog priključka i vodovodne mreže iz mjesne mrtvačnice za izvođenje radova moguće je uz suglasnost Uprave groblja.

Članak 43.

Uprava groblja će izvesti radove na teret izvođača koji se nije pridržavao odredbi iz prethodnog članka i ispostaviti račun za:

- odvoz zemlje ili otpadnog materijala ako ih korisnik nakon izvođenja radova nije odstranio sam, prema stvarnoj cijeni koštanja,

- popravak oštećenja na stazi, uređenom putu, drugim grobnim mjestima i sl. koje mogu nastati pri izvođenju radova, prema stvarnoj cijeni koštanja.

Članak 44.

Uprava groblja može pozvati korisnika grobnog mjesta da uredi zapušteni i neuredni grob ili nadgrobni spomenik koji predstavlja opasnost od rušenja i oštećivanja drugih grobova te odrediti rok u kojem je korisnik dužan otkloniti navedene nedostatke. Ukoliko korisnik ne postupi po pozivu, Uprava groblja će obaviti najnužnije radove održavanja, uređenja i sanacije na trošak korisnika grobnog mjesta.

Članak 45.

Pri održavanju reda i čistoće na grobu korisnici:

- ne smiju postavljati na grob posude koje će svojim izgledom narušavati izgled spomenika (kutije od konzervi, stari lonci, razne staklenke i sl.)

- trebaju ukloniti s groba vijence i cvijeće i to u roku od 15 dana od postave istih,

- otpad (cvijeće, zelenilo, plastika i sl.) moraju odlagati u kontejnere postavljene za tu namjenu.

Članak 46.

Uprava groblja donosi akt o pravilima ponašanja na groblju koji treba izložiti na vidljivom mjestu pri ulazu na groblje kojim naročito:

- zabranjuje gaziti po grobovima i oštećivati grobove i spomenike,

- zabranjuje pisati po nadgrobnim spomenicima,

- zabranjuje otuđivati cvijeće s grobova,

- zabranjuje galamom narušavati mir na groblju,

- zabranjuje dovoditi na groblje pse i druge životinje,

- zabranjuje odlaganje otpada unutar prostora groblja, uz zidove i sl.

Korisnik groba dužan je grobno mjesto i prostor oko njega održavati urednim.

Natpisi i predmeti na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Članak 47.

Građani su dužni pridržavati se pravila o ponašanju na groblju koja propisuje Uprava groblja.

 

VII. KORIŠTENJE MRTVAČNICE

Članak 48.

Mrtvačnice su prateće građevine na grobljima s prostorom za izlaganje na odru, priručnom kuhinjom, sanitarnim prostorijama i skladišnim prostorom.

Članak 49.

Za korištenje mrtvačnice ne naplaćuje se naknada.

Članak 50.

Pravila o kućnom redu za korištenje mrtvačnice propisuje Uprava groblja, kojima se uređuje radno vrijeme, otvaranje i zatvaranje mrtvačnice, korištenje kuhinje i inventara,otvaranje i zatvaranje dovoda vode u zimskim uvjetima, čišćenje prostorija i sl.

Korisnici su dužni pridržavati se propisanih pravila.

 

VIII. PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA IGODIŠNJE GROBNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE

Članak 51.

Naknadu kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnju grobnu naknadu za korištenje grobnog mjesta, naknadu za troškove izdavanja suglasnosti za uređenje grobnog mjesta te visinu troškova prekopa posmrtnih ostataka u posebno grobno mjesto utvrđuje Uprava groblja uz suglasnost gradonačelnika grada Čabra.

Članak 52.

Naknadu za dodjelu grobnog mjesta plaća podnositelj zahtjeva, na načini sukladno Odluci o naplati naknade za dodjelu koju donosi Uprava groblja. Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.

Naplaćena sredstva od naknade za dodjelu grobnog mjesta su prihod Uprave groblja i mogu se koristiti isključivo za radove na izgradnji, uređenju i proširenju groblja.

Članak 53.

Godišnju grobnu naknadu plaćaju svi korisnici grobova jednom godišnje do 01. svibnja tekuće godine.

Uprava groblja dužna je korisniku groba dostaviti uplatnice za plaćanje naknade.

Naplaćena sredstva od godišnje grobne naknade su prihod Uprave groblja i mogu se koristiti isključivo za održavanje groblja.

 

IX. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA PRIJENOSA, POGREBA IISKOPAVANJA UMRLIH OSOBA

Članak 54.

Prijenos, pogreb i iskopavanje umrlih osoba obavljaju se pod uvjetima i na način utvrđen odredbama posebnih propisa.

 

X. NADZOR

Članak 55.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležno upravno tijelo Grada Čabra.

Članak 56.

Na osnovi prijave službene osobe Uprave groblja, nadležno upravno tijelo Grada Čabra će protiv građana i korisnika grobova koji prekrše odredbe ove Odluke, poduzeti mjere propisane Prekršajnim zakonom.

 

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 57.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se ne pridržava odredbi propisanih ovom Odlukom (neovlašteno vrši ukop bez ili suprotno od rješenja uprave groblja, izvodi radove na groblju bez odobrenja uprave groblja, neovlašteno obavlja pogrebne poslove, ne obavlja pogrebne poslove sukladno ovoj Odluci i dr.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna.

Članak 58.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja

  1. se ne brine o održavanju grobnog mjesta,
  2. grobno mjestu uredi suprotno odredbama ove odluke.

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se pri obavljanju radova na groblju ne pridržava odredbi članaka 39., 41. i 42. Odluke.

Članak 60.

Za prekršaje iz članka 58. i 59. ove Odluke komunalni redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 61.

Prekršaji propisani ovom Odlukom u ime Grada Čabra pokreću se na osnovi zahtjeva ovlaštenih osoba ili po službenoj dužnosti.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Uprava groblja dužna je u roku od 90 dana od primjene ove Odluke uskladiti svoje poslovanje s odredbama ove Odluke.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju.

Članak 63.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Grada Čabra („SN PGŽ“ broj 05/03, 17/06).

Članak 64.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 363-01/15-01/8
URBROJ: 2108-01/1-15-1
Čabar, 05. ožujka 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik: Josip Malnar, v.r.

TOP Skip to content
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/creatorv/public_html/ktd-cabar.hr/wp-includes/functions.php on line 5279